Advokaterne i Jyllandsgården

Cookie- og privatlivspolitik

Cookie og privatlivspolitik 

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S
Frederiksgade 72, 1
8000 Aarhus C
TLF: +45 86122366
CVR: 25908902

Betaling

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S modtager betaling efter endt sag eller som à conto løbende. Dette aftales individuelt. 

Fortrydelsesret

Der gives ikke fortrydelsesret på vores ydelser, da der i henhold til dansk lovgivning ikke kan eller bør ydes returret.

Læs mere på forbrugerombudsmandens hjemmeside.

 

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre. De er kun registreret i vores kundekartotek, og du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne håndtere din sag. 

Personoplysningerne registreres hos ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S er: Louise Veirup

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@kapas.dk.

Cookies
På www.kapas.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Se hvordan du sletter dine cookies på Webshop Cookies og Privatlivspolitik

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på www.kapas.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Log-statistikken anvendes kun med det formål at optimere ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S’s hjemmeside.

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: info@kapas.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.

GDPR 

Advokaterne i Jyllandsgården A/S er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondatafor-ordningen, hvilket bl.a. betyder, at vi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Advokaterne i Jyllandsgården A/S behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

 1. Dataansvarlig

Advokaterne i Jyllandsgården A/S, cvr 25908902, Frederiksgade 72, 1., 8000 Århus C, tlf. 86122366, e-mail info@kapas.dk, er dataansvarlige.

 1. Personoplysninger og formål

I forbindelse med Advokaterne i Jyllandsgården A/S bistand i din sag eller dit samarbejde med Advokaterne i Jyllandsgården A/S, har Advokaterne i Jyllandsgården A/S brug for i nødvendigt omfang at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Personnummer
 • Kontonummer
 • Kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID
 • Helbredsoplysninger
 • Billeder
 • Økonomiske oplysninger
 • Eventuelle oplysninger om strafbare forhold
 • Følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering
 • Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med de advokatetiske regler, retsplejeloven, persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen.

Advokaterne i Jyllandsgården A/S’s behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondatafor-ordningen, som Advokaterne i Jyllandsgården A/S har i at behandle og opbevare klientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne behandle din sag. Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at Advokaterne i Jyllandsgården A/S i forbindelse hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og pas, kørekort eller andet billede-ID, jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen.

Advokaterne i Jyllandsgården A/S kan endvidere behandle oplysninger om CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med en offentlig myndighed, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.

I det omfang det er nødvendigt i forbindelse med behandling af din sag, samt i forbindelse varetagelse af dine interesser, vil Advokaterne i Jyllandsgården A/S behandle oplysninger om strafbare forhold, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af strafbare forhold.

Advokaterne i Jyllandsgården A/S kan i nødvendigt omfang behandle følsomme personoplysninger, når behandlingen sker for at fastlægge eller forsvare et retskrav, jfr. artikel 9 (2) (f) i persondataforordningen.

Advokaterne i Jyllandsgården A/S har en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen i at behandle personoplysninger om dig, hvis du er lejer/beboer eller sidder i bestyrelsen i en ejendom, som Advokaterne i Jyllandsgården A/S administrerer.

Det samme gør sig gældende, hvis du er ansat som vicevært i en ejendom, som Advokaterne i Jyllandsgården A/S administrerer.

Såfremt du indgår i et samarbejde med Advokaterne i Jyllandsgården A/S, har Advokaterne i Jyllandsgården A/S en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.

 1. Modtagere og behandlere af personoplysninger

Dine personoplysninger behandles udelukkende af Advokaterne i Jyllandsgården A/S, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til retten, øvrige offentlige myndigheder og sagens parter i forbindelse med en eventuel retssag eller lign. Dit CPR-nr. vil blive videregivet til tinglysningsretten i forbindelse med eventuel tinglysning samt til erhvervsstyrelsen.

Advokaterne i Jyllandsgården A/S kan videregive oplysninger om strafbare forhold, når videregivelsen sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder hensynet til dig selv, når hensynet til dine interesser klart overstiger hensynet til hemmeligholdelse.

Derudover kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt Advokaterne i Jyllandsgården A/S skal søge om forsikringsdækning på dine vegne. Dine personoplysninger kan også blive videregivet til læger, såfremt der i forbindelse med sagen er behov herfor.

I forbindelse med Advokaterne i Jyllandsgården A/S ’s ejendomsadministration vil personoplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til forbrugsafregningsselskaber, ejendomsmæglere, en eventuel revisor, ejendommens bankforbindelse, en eventuel bestyrelse, offentlige myndigheder samt øvrige beboere/lejere/ejere. Oplysninger om viceværter vil derudover blive videregivet til et eventuelt lønbureau.

 1. Adgang til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning eller indsigelser

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Advokaterne i Jyllandsgården A/S har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Advokaterne i Jyllandsgården A/S en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under sagens behandling, gør indsigelser mod Advokaterne i Jyllandsgården A/S ’s behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for behandling af sagen, jfr. pkt. 2, vil Advokaterne i Jyllandsgården A/S ikke længere kunne behandle sagen. Sagen vil herefter blive afsluttet og afregnet.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Advokaterne i Jyllandsgården A/S ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos Advokaterne i Jyllandsgården A/S, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til info@kapas.dk eller telefon 86122366.

 1. Dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

 1. Varighed af opbevaring

Personoplysningerne vil blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra sagen er arkiveret. Dette er bl.a. for at undgå interessekonflikter samt med henblik på opfyldelse af bogføringsloven og hvidvaskloven. Personoplysninger om samarbejdspartnere, som behandles af vores ejendomsadministration, opbevares i 5 år efter samarbejdet er ophørt. Personoplysninger om tidligere lejere opbevares i 2 år efter lejeren er fraflyttet lejemålet med henblik opgørelse af vand og varme. Oplysninger om viceværter, der er ansat i forbindelse med Advokaterne i Jyllandsgården A/S’s ejendomsadministration, opbevares i 5 år efter viceværten er fratrådt. I sager om skilsmisser og ægtepagter opbevares personoplysningerne elektronisk i 10 år.

 1. Klage

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.